Training / Seminar

EV Transmission Design

Title: EV Transmission Design
หัวข้อ: การออกแบบระบบทรานมิชชันในยานยนต์ไฟฟ้า

Date: February 2-3, 2023
วันที่: วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566

รูปแบบ (Format): สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

ภาษา (Language): บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (English Language)

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนา (Abstract):
ประเทศไทยได้ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ โดยมีการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์สันดาปภายในมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการขยับเข้าสู่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า นั้นผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา รวมไปถึงการทดสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทาง สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เล็งเห็นถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานซีรีส์สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไทย” ซึ่งจะมีธีมย่อย คือ “การออกแบบระบบทรานมิชชันในยานยนต์ไฟฟ้า (EV Transmission Design)” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลีี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านมาตรฐานการสอบทางด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่าง ๆ ที่เกีี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มาตรฐาน และการทดสอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้แล้วคณะผู้จัดงานยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าไทยเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบระบบทรานมิชชันในยานยนต์ไฟฟ้า
2. เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย

วิทยากร (Speakers):
1. Mr.Amol Korde (Design Engineer for Transmission Systems, Hexagon Co.,Ltd.)
2. Mr.Dhanasekar Venkatesan (Senior Manager, Business Development, Hexagon Co.,Ltd.)

กลุ่มเป้าหมาย (Targeted Groups):
1. วิศวกร ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. ผู้ที่สนใจทั่วไป

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
1. กรมการขนส่งทางบก (DLT)
2. สถาบันยานยนต์ (TAI)
3. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
4. ศูนย์ทดสอบผลิดตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
5. ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

กำหนดการ (Program):

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

เวลา (Time) หัวข้อ (Topics) เนื้อหา (Content)

08.30 น. – 09.30 น.

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทรานส์มิชชันใน EV (Introduction to EV Transmission)

Basics of EV transmission, types, different layouts. Basic motor sizing for given vehicle specification, sample of EV transmission sizing.

09.30 น. – 10.30 น.

ชุดเกียร์และการกำหนดขนาดของชุดเกียร์ (Gear Box and Gear Box Sizing)

Centre distance calculation, gear sizing, key gear parameters. Basics of bearing selection.

10.30 น. – 12.00 น.

ภาพรวมของระบบส่งกำลัง EV โดยรวมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Romax (Overview of EV Transmission Overall Process Using Romax Software)

Concept layout and sizing. Durability analysis of gears, bearings, contact pattern. Transmission errors, optimizing gear contact pattern. Gear correction.

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.

เวลา (Time) หัวข้อ (Topics) เนื้อหา (Content)

08.30 น. – 09.30 น.

การสร้างช่วงการใช้งานของชุดเกียร์ (Gearbox Duty Cycle Generation)

Load cases and generating duty cycle from road load data

09.30 น. – 10.30 น.

การประเมินชุดเกียร์โดยใช้ ISO 6336 (Gear Rating Using ISO 6336)

Discussion on ISO 6336 standard and its factors, sample calculation for a given gear pair with real life loading condition.

10.30 น. – 11.30 น.

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ NVH ของชุดเกียร์ (Introduction to Gearbox NVH)

Introduction, NVH terminologies, difference between gear and motor noise. Gear whine phenomenon.

11.30 น. – 12.30 น.

การออกแบบฐานการใช้โมเดลในงานระบบทรานส์ของ EV (MBD in EV Transmission)

Model-based design and analysis in EV. Thermal simulation/acoustic analysis of EV gearbox.

การลงทะเบียน (Registration)
ลงทะเบียนออนไลน์ (ฟรี)

หมายเหตุ
– ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน Website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด Submit จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน Website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน
– กรณีการยกเลิกงานสัมมนา ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสัมมนา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675
E-mail: [email protected]