Events, Training / Seminar

Overview of Electric Motors Industry in Thailand

Title: Overview of Electric Motors Industry in Thailand
หัวข้อ: ภาพรวมของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย

Date: Tuesday, July 26, 2022
วันที่: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

สถานที่ (Location): ห้องประชุม CC305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รูปแบบ (Format): สัมมนาแบบคู่ขนาน Hybrid (Online + Onsite)

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนา (Abstract):
ประเทศไทยได้ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ โดยมีการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์สันดาปภายในมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการขยับเข้าสู่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า นั้นผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา รวมไปถึงการทดสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทาง สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เล็งเห็นถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานซีรีส์สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไทย” ในหัวข้อ “ภาพรวมของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย (Overview of Electric Motors Industry in Thailand)” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มาตรฐาน และการทดสอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้แล้วคณะผู้จัดงานยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าไทยเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้า
2. เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย (Targeted Groups):
1. วิศวกร ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. ผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ (Program):

เวลา หัวข้อ วิทยากร

08.30 น. – 09.30 น.

อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย (Electric Motors Industry in Thailand)

คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ (กรรมการบริษัท สิขร จำกัด)

09.30 น. – 10.30 น.

มอเตอร์ไฟฟ้าในจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Motors in Electric Motorcycles)

ดร.ธงชัย จินาพันธ์ (ประธานคณะทำงานด้านข้อบังคับและมาตรฐาน
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย)

10.30 น. – 11.00 น.

พักเบรก

11.00 น. – 12.00 น.

ตลาดการดัดแปลงรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (EV Conversion Market in Thailand)

คุณปริพัตร บูรณสิน (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์ คอนซัลติ้ง จำกัด)

12.00 น. – 13.00 น.

พักเบรก

13.00 น. – 14.00 น.

กฎระเบียบข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนและความปลอดภัยของ EV (Registration & Safety Regulation for EV)

คุณจักรกฤช ตั้งใจตรง สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (กรมการขนส่งทางบก)

14.00 น. – 15.00 น.

ภาพรวมเกี่ยวกับข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Overview of Regulation & Testing for EV)

คุณวรธน สุขสมบูรณ์ (ผจก.ทดสอบมลพิษรถยนต์) และ คุณธิติภัทร์ ธิตะจารี (วิศวกรทดสอบแบตเตอรี่) (สถาบันยานยนต์)

15.00 น. – 16.00 น.

การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (Networking Session) 
หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าร่วมงานแบบ Onsite เท่านั้น

การลงทะเบียน (Registration)
ลงทะเบียนออนไลน์ (ฟรี)

หมายเหตุ
– ห้องสัมมนาสามารถรองรับผู้เข้าฟังจำนวน 40 ที่นั่ง
– ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน Website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด Submit จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน Website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน
– สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา Onsite กรณีที่ท่านสมัครแล้วแต่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: [email protected] ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าร่วมการสัมมนา มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกงานสัมมนา ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสัมมนา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675
E-mail: [email protected]

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา
TTA Facebook

วีดีโองานสัมมนา
TTA Youtube Channel