Training / Seminar

Standard Testings for Electric Motors

Title:  Standard Testings for Electric Motors
หัวข้อ: มาตรฐานการทดสอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

Date: Thursday, September 29, 2022
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

รูปแบบ (Format): สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนา (Abstract):
ประเทศไทยได้ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ โดยมีการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์สันดาปภายในมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการขยับเข้าสู่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า นั้นผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา รวมไปถึงการทดสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทาง สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เล็งเห็นถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานซีรีส์สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไทย” ซึ่งจะมีธีมย่อย คือ “มาตรฐานการทดสอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า (Standard Testings for Electric Motors)” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลีี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านมาตรฐานการสอบทางด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่าง ๆ ที่เกีี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มาตรฐาน และการทดสอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้แล้วคณะผู้จัดงานยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าไทยเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้า
2. เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย (Targeted Groups):
1. วิศวกร ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. ผู้ที่สนใจทั่วไป

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
1. กรมการขนส่งทางบก (DLT)
2. สถาบันยานยนต์ (TAI)
3. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
4. ศูนย์ทดสอบผลิดตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
5. ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

กำหนดการ (Program):

เวลา หัวข้อ วิทยากร

09.00 น. – 09.30 น.

ภาพรวมมาตรฐานการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า (Overview of Electric Motor Testing Standards)

ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

09.30 น. – 10.30 น.

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility Testing for Electric Vehicles)

คุณเอนก มีมูซอ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

10.30 น. – 11.00 น.

พักเบรก

11.00 น. – 12.00 น.

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Electromagnetic Compatibility Testing for Automotive Electric Motors)

คุณทศพร อุดมสินศิริกุล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

12.00 น. – 13.00 น.

พักเบรก

13.00 น. – 14.00 น.

การทดสอบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้า (EV Motor and Drive Testing)

ดร. บุรินทร์ เกิดทรัพย์ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

14.00 น. – 15.00 น.

การทดสอบการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนในมอเตอร์ไฟฟ้า (Vibration and Noise Testing in Electric Motors)

ดร.ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป์
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

15.00 น. – 15.15 น.

ข้อมูลงานซีรี่ส์สัมมนาครั้งต่อไป (Next Seminar Series Information)

สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (Thai Tribology Association)

การลงทะเบียน (Registration)
ลงทะเบียนออนไลน์ (ฟรี)

หมายเหตุ
– ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน Website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด Submit จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน Website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน
– กรณีการยกเลิกงานสัมมนา ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสัมมนา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675
E-mail: [email protected]