Training / Seminar

Wear Mechanisms and Maintenance Tribology

เรื่อง (Title): กลไกการสึกหรอกับงานบำรุงรักษา (Wear Mechanisms and Maintenance Tribology)

วันที่ (Date): 19 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ (Location): ห้อง CC-306 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี

วิทยากร (Speaker): รศ. ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อมูลการอบรม (Abstract):

ไทรโบโลยี (Tribology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเสียดทาน การสึกหรอและการหล่อลื่น (Friction, Wear and Lubrication) โดยที่รากศัพท์ของคำว่า “Tribo” แปลว่า ถู ซึ่งหากมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างวัตถุคู่สัมผัสใดๆ จะทำให้เกิดการเสียดทานและการสึกหรออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความหยาบผิวของวัสดุคู่สัมผัสนั่นเอง หากต้องการลดหรือชะลอแรงเสียดทานและ/หรือการสึกหรอของชิ้นส่วนทางกล โดยทั่วไปอาทิในรองลื่นหรือตลับลูกปืน ฟันเฟือง ปั๊มของไหลแรงดันสูงทั้งในแบบของน้ำหรือน้ำมันหรืออากาศอัด หรือชิ้นส่วนในกังหันเทอร์ไบน์ในอากาศยาน โรงไฟฟ้า ฯลฯ ก็จำเป็นต้องมีการใช้สารหล่อลื่นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นก๊าซ น้ำมันหล่อลื่น จาระบีหรือสารหล่อลื่นของแข็ง เช่น ผงเทฟลอน กราไฟท์หรือโมลิบดีนั่มไดซัลไฟด์ เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านไทรโบโลยีในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในด้านการดูแลรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกมานานมากแล้ว เพียงแต่ว่าชื่อวิชาดังกล่าวนี้อาจยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยเท่านั้นเอง

หากบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ด้านนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้สามารถชะลอการเสื่อมสภาพ หรือพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า สามารถช่วยยืดอายุขัยการใช้งานของเครื่องจักรจากการลดอัตราการสึกหรอ เนื่องจากการหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ เมื่อสามารถลดการเสียดทานจากการหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์ องค์กรจะสามารถลดการใช้พลังงานอาทิ ค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง และผลกระทบทางตรงอีกด้านหนึ่ง คือสามารถใช้งานสารหล่อลื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ชะลออัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกไป ทำให้สามารถลดต้นทุนในด้านบำรุงรักษาลง เป็นต้น

หลักสูตรการอบรมในส่วนนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ และสามารถนำความรู้ในด้านไทรโบโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ ในงานบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นการบำรุงรักษาด้วยตนเองของพนักงานฝ่ายผลิต (SELF MAINTENANCE: SM), การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE: PM), การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข (CORRECTIVE MAINTENANCE:CM) การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์(PREDICTIVE MAINTENANCE: PdM), การบำรุงรักษาเชิงรุก (PROACTIVE MAINTENANCE: PoM)

ภาพบรรยากาศการอบรม (Photos):

This slideshow requires JavaScript.

ผู้เข้าร่วมการอบรม (Participants):

Name Last Name Organization
Nut Thongchitrugsa Chulalongkorn University
Santitit Wangthamkum Bangchak Biofuel
Nirada Pintuperakovit Chulalongkorn University
Chouw Inprasit Kasetsart University
Jirapong Kasivitamnuay Chulalongkorn University
Suthep Poompradub IWTC
Ekachai Muangkaew IWTC
Winai Srimai Charoen Pokphand Foods
Pimon Sanitnit Charoen Pokphand Foods
Lerpong Jarupan Kasetsart University
Thanongsak Kongton Pan Rajdhevee Group
Samrit Krungkrai Charoen Pokphand Foods
Jirayu Jankrom Charoen Pokphand Foods
Denrachai Zaejong Charoen Pokphand Foods
Chan Prasatikaphun Charoen Pokphand Foods
Chanu Adisa Linq Technology Corporation
Payon Sirimunee Linq Technology Corporation
Theerawat Ramchuen UTAC Group
Sakon Som-Kleang UTAC Group
Rattapong Pinit Thai Oil Group
Suttichai Sirirat Thai Oil Group
Thanyawit Kongjib Thai Oil Group
Warit Chanprasert Thai Oil Group
Pongpan Tangworanikulkij UTAC Group
Sittisak Phetduang Relief and Community Health Bureau
Kampanach Jantarabuch Thai Beverage Public Company
Singhol Printragool Thai Beverage Public Company
Pongnarin Pintasen Thai Beverage Public Company
Buasang Jomsri Y.L.H.EXPANDED METAL
Pramote Chotenok Delta Electronics (Thailand) PCL
Suwit Mitudom Delta Electronics (Thailand) PCL
Phutharet Detphichai QES Thailand
Thanakrit Charoenchitthawee QES Thailand
Sittichai Kamyan Siam Kubota
Jinnakit Bunditakarakul QES Thailand
Sasawat Mahabunphachai MTEC
Sirikarn Sattawitchayapit MTEC
Boonprod Jaengchoo Ferro Thailand
Sawinee Doungkulsa Ferro Thailand
Anuchit Phongpan Ferro Thailand
Siam Lasutum Ferro Thailand
Suchet Namtasang Y.L.H.EXPANDED METAL
Numpon Mahayotsanun Khon Kaen University
Sirichai Kirdnon Delta Electronics (Thailand) PCL
Wittavin Ploysopon UBE Chemicals (Asia) Plc
Thossawat Chachon UBE Chemicals (Asia) Plc
Visoot Pravechprai UBE Chemicals (Asia) Plc
Kannikar Kerdkhew M. E. Nikkiso
Tharatron Kongkum Charoen Pokphand Foods
Winai Nururaksa Charoen Pokphand Foods
Dawan Chareonsup M. E. Nikkiso
Aekapong Taisri M. E. Nikkiso
Karngai Chompikool M. E. Nikkiso
Pramote Koowattanasuchat Khon Kaen University
Suchart Srimahawas Sri Trang Agro-Industry
Witthaya Hnanaen Charoen Pokphand Foods
Panuwat Rodcham  Western Digital
Surached Ninsonti  Western Digital
Teeraporn Srikwanjai  Western Digital