Events, Training / Seminar

Advanced Lubricants and Coatings Selection in Metal Forming Industry

เรื่อง (Title): การเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบขั้นสูงในอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ (Advanced Lubricants and Coatings Selection in Metal Forming Industry)

วันที่ (Date): To be announced

สถานที่ (Location): ร.ร.เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

วิทยากร (Speakers):
– รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย (Assoc.Prof.Dr. Surapol Raadnui) วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นและการบำรุงรักษาทางด้านไทรโบโลยี)

Surapol Raadnui
– ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข (Dr.Pongsak Tuengsook) วิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิว แม่พิมพ์ และการวิเคราะห์ความเสียหาย)

Pongsak Tuengsook

– ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ (Assit.Prof.Dr. Numpon Mahayotsanun) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านไทรโบโลยีในการขึ้นรูปโลหะ)

numpon-mahayotsanun


ข้อมูลการอบรม (Abstract):

การขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะเช่น (1) Stamping  (2) Forging (3) Extrusion (4) Rolling โดยส่วนใหญ่นั้นต้องใช้สภาวะที่มีความเค้นสูงและการเสียดสีกันระหว่างแม่พิมพ์กับวัสดุที่ถูกขึ้นรูปนั้นจะทำให้เกิดแรงเสียดทาน ซึ่งส่งผลทำให้การไหลของวัสดุนั้นเป็นไปได้ยาก ได้ขนาดชิ้นส่วนที่ไม่ได้ความแม่นยำ และคุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้แล้วแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบให้เกิดการสึกหรอของแม่พิมพ์อีกด้วย ทำให้อายุของแม่พิมพ์นั้นสั้นลง มีการเปลี่ยนแม่พิมพ์บ่อยครั้งขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้น ดังนั้นความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์เกี่ยวกับ Tribology ซึ่งเป็นสหศาสตร์เกี่ยวกับ ความเสียดทาน การสึกหรอ และการหล่อลื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและขั้นสูงเกี่ยวกับการหล่อลื่นและการเคลือบผิว และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานในการเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบในอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และเทคนิคไปใช้ในการเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบผิวที่เหมาะสมในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย (Targeted Groups)
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคลือบผิว
– นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่สนใจ

ตารางการอบรม (Program):

Day 1
Time Topic Speaker
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 10:30 Lubrication Surapol Raadnui
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 Additives Surapol Raadnui
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Lubrication best practices in metal forming Expert from Lubrication Industry
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 16:00 Workshop Expert from Bruker
16:00 – 18:00 Networking dinner

 

Day 2
Time Topic Speaker
09:00 – 10:30 Surface treatments Pongsak Tuengsook
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 Tool coatings Pongsak Tuengsook
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Coatings for metal forming Expert from Thai Parkerizing
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 16:00 Workshop Expert from Bruker
16:00 – 18:00 Networking dinner

 

Day 3
Time Topic Speaker
09:00 – 10:30 Lubricants selection for cold and hot forming Numpon Mahayotsanun
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 Coatings selection for cold and hot forming Pongsak Tuengsook
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Surface Texturing and Thin Film Mechanical Properties Characterization by Bruker Metrology Solutions He Huang
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 16:00 Exam and Certificate Presentation Ceremony TTA

การลงทะเบียน (Registration)
– ค่าลงทะเบียน ราคา 15,000 บาท/ท่าน สำหรับบุคคลทั่วไป
– ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/ท่าน สำหรับ สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย (เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็น สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย)
– รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
– หากมีผู้ลงทะเบียนน้อย ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันจัดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้จัดงานฯ จะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม
หมายเหตุ

การชำระค่าลงทะเบียน (Payment)
– เงินสด/ เช็คสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6505 หรืออีเมล [email protected]
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

ผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง (Certification)
– ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ระดับคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70
– มีเวลาเข้าการอบรมสะสมไม้น้อยกว่าร้อยละ 80

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (Contact)
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร. 025646500 ต่อ 4675 โทรสาร 0 2564 6505
E-mail: [email protected]

ผู้ร่วมจัดงาน (Co-Organizers)

tta_logo_w_thai_text

mtec_logo

thaiparkerizing

bruker-logo-300dpi