Events, Training / Seminar

Fundamentals of Lubricants and Lubrication

Title: Fundamentals of Lubricants and Lubrication
หัวข้อการอบรม: พื้นฐานสารหล่อลื่นและการหล่อลื่น

Date: June 28, 2017
วันที่อบรม: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่อบรม (Location): ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (Map)

Speaker: Assoc.Prof.Dr. Surapol Raadnui (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
วิทยากร: รศ.ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ข้อมูลการอบรม (Abstract):
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลนั้นๆ สูงมากเนื่องจากสิ่งสกปรกปนเปื้อน (Contaminants) ในสารหล่อลื่น การหล่อลื่นที่ผิดวิธี (Incorrect Lubrication) และ การเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นก่อนเวลาอันควร (Lubricant Degradation) โดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ควบคุมเครื่องจักรกล และ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ทำให้เครื่องจักรกลเกิดการหยุดกะทันหัน (Breakdown) ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และ การสูญเสียผลิตภาพ (The Loss of Productivity) ในการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น (Lubrication) สมบัติของสารหล่อลื่น (Properties of Lubricants) สารเติมแต่ง (Additives) และ การบำรุงรักษาการหล่อลื่น (Lubrication Maintenance) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกล

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย (Targeted Groups):
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม
– ตัวแทนจำหน่ายสารหล่อลื่นและสารเติมแต่ง
– นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่สนใจ

ตารางการอบรม (Program):

Time Program
08.00 – 09.00 Registration
09.00 – 10.30 Introduction to Lubrication
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.00 Properties of Lubricants
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Additives
14.30 – 14.45 Break
14.45 – 16.00 Lubrication Maintenance

การลงทะเบียน (Registration)
– ค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
– รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
– สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย เข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็น สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย)
– หากมีผู้ลงทะเบียนน้อย ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันจัดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้จัดงานฯ จะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม
หมายเหตุ

การชำระค่าลงทะเบียน
– เงินสด/ เช็คสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6505 หรืออีเมล [email protected]
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

ลงทะเบียน (Register)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (Contact)
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร. 025646500 ต่อ 4675 โทรสาร 0 2564 6505
E-mail: [email protected]

ผู้ร่วมจัดงาน (Co-Organizers)

tta_logo_w_thai_text

mtec_logo