Events, Training / Seminar

How to Select Lubricants and Coatings in Auto Parts Forming Industry

เรื่อง (Title): การเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบในอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ (How to Select Lubricants and Coatings in Auto Parts Forming Industry)

วันที่ (Date): 26 ตุลาคม 2559 (October 26, 2016)

สถานที่ (Location): ห้อง A523 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

วิทยากร (Speakers):

– รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย (Assoc.Prof.Dr. Surapol Raadnui) วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นและการบำรุงรักษาทางด้านไทรโบโลยี)

Surapol Raadnui

– ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข (Dr.Pongsak Tuengsook) วิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิว แม่พิมพ์ และการวิเคราะห์ความเสียหาย)

Pongsak Tuengsook


ข้อมูลการอบรม (Abstract):

การขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์เช่น (1) Stamping  (2) Forging (3) Extrusion (4) Rolling โดยส่วนใหญ่นั้นต้องใช้สภาวะที่มีความเค้นสูงและการเสียดสีกันระหว่างแม่พิมพ์กับวัสดุที่ถูกขึ้นรูปนั้นจะทำให้เกิดแรงเสียดทาน ซึ่งส่งผลทำให้การไหลของวัสดุนั้นเป็นไปได้ยาก ได้ขนาดชิ้นส่วนที่ไม่ได้ความแม่นยำ และคุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้แล้วแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบให้เกิดการสึกหรอของแม่พิมพ์อีกด้วย ทำให้อายุของแม่พิมพ์นั้นสั้นลง มีการเปลี่ยนแม่พิมพ์บ่อยครั้งขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้น ดังนั้นความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์เกี่ยวกับ Tribology ซึ่งเป็นสหศาสตร์เกี่ยวกับ ความเสียดทาน การสึกหรอ และการหล่อลื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการหล่อลื่นและการเคลือบผิว และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานในการเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบในอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และเทคนิคไปใช้ในการเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบผิวที่เหมาะสมในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย (Targeted Groups)
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น
– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคลือบผิว
– นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่สนใจ

ตารางการอบรม (Program):

Time Topic Speaker
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 10:30 Lubrication and lubricants Surapol Raadnui
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 How to select lubricants in auto parts forming industry Surapol Raadnui
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Surface and coatings technology Pongsak Tuengsook
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 16:00 How to select coatings in auto parts forming industry Pongsak Tuengsook

การลงทะเบียน (Registration)
– ค่าลงทะเบียน ราคา 3,500 บาท/ท่าน
– รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
– สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย เข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็น สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย)
– หากมีผู้ลงทะเบียนน้อย ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันจัดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้จัดงานฯ จะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม
หมายเหตุ

การชำระค่าลงทะเบียน
– เงินสด/ เช็คสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6505 หรืออีเมล [email protected]
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

ลงทะเบียน (Register)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (Contact)
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร. 025646500 ต่อ 4675 โทรสาร 0 2564 6505
E-mail: [email protected]

ผู้ร่วมจัดงาน (Co-Organizers)

tta_logo_w_thai_text

mtec_logo