Articles

STLE Thailand

The Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE) – สมาคมไทรโบโลยี และ วิศวะกรรมหล่อลื่น เป็นที่หนึ่งในสมาคมทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการให้กว่า 13,000 คน กับอีกกว่า 200 องค์กรและบริษัท อันประกอบด้วยภาคธุรกิจด้านไทรโบโลยี และวิศวะกรรมหล่อลื่น อีกทั้งสมาชิก STLE นั้นล้วนมีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางงานวิจัย งานพัฒนา รวมทั้งงานทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มความสำเร็จ แก่อุตสหกรรม และส่งเสริมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกของเรานั้นมีทั้งพนักงานจาก องค์กรชั้นนำ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทาง STLE ให้การสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ ด้วยความหลากหลายในการจัดระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ และมอบเกียรติบัตรให้ไว้ตามความสามารถ

Lubrication Engineering – วิศวกรรมการหล่อลื่น มีความเกี่ยวข้องกับ การช่วยลดลงของแรงเสียดทาน และการสึกหรอระหว่างส่วนต่อกันของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ส่วนคำว่า Tribology – ไทรโบโลยี สามารถอธิบายถึงการศึกษาพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงการศึกษาด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ประยุกต์ โลหะ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และกลศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาการประมาณการให้ได้ถึงหนึ่งในสามของความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อลดปัจจัยการเกิดปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาอีกมามาย ซึ่งทั้งทางอุตสาหกรรม และลูกค้าต่างเสียค่าใช้จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานอย่าง สิ้นเปลืองสูญเสียไปกับแรงเสียดทานและการสึกหรอไปปีละกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจาก สิ้นเปลืองพลังงานแล้ว การเสียดทานและการสึกหรอยังส่งผลอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย รวมถึงชีวิตและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

STLE Certifications
STLE สามารถออกเกียรติบัตรได้ 4 โครงการดังนี้
• Certified Lubrication Specialist™ – เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญการหล่อลื่น
• Certified Oil Monitoring Analyst™ I – เกียรติบัตรนักวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันระดับ 1
• Certified Oil Monitoring Analyst™ II – เกียรติบัตรนักวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันระดับ 2
• Certified Metalworking Fluids Specialist™ – เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสารหล่อเย็น

เกียรติบัตรที่ออกให้นั้นมีการดูแลรับรองโดยคณะกรรมการมืออาชีพ จึงมั่นใจได้ว่ามีการบริหารงานอย่างมั่นคง ด้วยเกียรติบัตรที่ดีที่สุด อีกทั้งเป็นที่ยอมรับโดย NOCA (the National Organization for Competency Assurance) และ ICE (The Institute for Credentialing Excellence) ISO 17024 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Certified Lubrication Specialist (เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญการหล่อลื่น)
เป็นเกียรติบัตรเพียงหนึ่งเดียวสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ทางวิศวกรรมด้านการหล่อลื่น โดย CLS ได้รับรองบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านการหล่อลื่น และแนวทางปฏิบัติในด้าน การบำรุงรักษาการหล่อลื่น ในการจัดการอุตสาหกรรม

Certified Oil Monitoring Analyst I & II (เกียรติบัตรนักวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันระดับ 1 และ 2)
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์งานบำรุงรักษาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านการตรวจสอบน้ำมันที่ใช้ใน
เครื่องจักร โดย OMA ระดับ 1 และ 2 จะผ่านการถูกสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในด้านน้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักร โดยบริบทของการสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมันเพื่อประเมินว่าน้ำมันจากตัวอย่างนั้นๆ ต้องการการดูแลรักษา หรืออาจนำไปประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลของอุปกรณ์ที่ถูกตรวจสอบ

Certified Metalworking Fluids Specialist (เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสารหล่อเย็น)
รับรองด้านความรู้ ประสบการณ์ และการศึกษาในสาขาเฉพาะ และสายงานด้านการจัดการสารหล่อเย็น (Metalworking Fluid Management) โดย CMFS ได้รับรองบุคคลที่มีประสบการณ์พื้นฐาน รวมถึงความรู้ใน อุตสาหกรรมโลหะจากการให้ความรู้ทางเทคนิคจากประสบการณ์ และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเช่น สารเคมี กระบวนการดำเนินงานเครื่องจักร เครื่องมือ การกรอง โลหะผสม และการบำบัดของเสีย

Educational (หลักสูตรเกียรติบัตรออนไลน์)

 1. Fundamentals of Lubrication Certificate Course (หลักสูตรเกียรติบัตรพื้นฐานด้านการหล่อลื่น) หลักสูตรเกียรติบัตรพื้นฐานด้านการหล่อลื่นของ STLE (STLE’s Fundamentals of Lubrication Certificate) เป็นหลักสูตรครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานของ แรงเสียดทาน (Friction) การหล่อลื่น (Lubrication) และการสึกหรอ (Wear) ต่างจาก หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ (Online Short Courses) ที่หลักสูตรเกียรติบัตรนี้จะต้องมีการโต้ตอบ ระหว่าง ผู้เรียน ด้วยการประเมินผลในแต่ละบท รวมถึงจะมีการประเมินผลก่อนจบหลักสูตรด้วย และผู้ที่ผ่าน การประเมินจึง จะสามารถรับใบประกาศณียบัตรตามหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stle.org/files/Education/files/Education
  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม $79 (USD) สำหรับสมาชิก STLE | $99 (USD) สำหรับบุคคลทั่วไป
 2. STLE’s Online Short Courses (หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ของ STLE) จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการศึกษาข้อมูลทั่วไปของแต่ละหัวข้อ ซึ่งมีความคลายคลีงกับ การสัมนาออนไลน์ (Webinars) ที่ทาง STLE จัดขึ้น และมีหลากหลาย Modules ที่ครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด สำหรับผู้ที่ไม่เคยมี ความรู้ด้านนี้มาก่อน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stle.org/files/Education/files/Education
  – Basic Lubrication Short Course – หลักสูตรการหล่อลื่นพื้นฐานระยะสั้น
  – Lubricant Composition Short Course – หลักสูตรส่วนประกอบสารหล่อลื่นระยะสั้น
  – Metalworking Fluids Short Course – หลักสูตรสารหล่อเย็นระยะสั้น
  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม $79 (USD) สำหรับสมาชิก STLE | $99 (USD) สำหรับบุคคลทั่วไป
 3. หลักสูตรนอกสถานที่
  – Annual Meeting Courses (หลักสูตรการประชุมประจำปี) จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเฉพาะ เจาะรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ โดยหลักสูตรใช้เวลา1 วันเต็ม โดยมีการจัดขึ้นเพียงปีละครั้งในงาน STLE Annual Meeting & Exhibition ในหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจจากในอุตสาหกรรมปีต่อปี
  – Metalworking Fluids Management Certificate Course (หลักสูตรเกียรติบัตรการจัดการสารหล่อเย็น) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยใช้เวลาร่วม 2 ½ วัน (ปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพนธ์ หรือมีนาคมของปี) โดยจะครอบคลุมการศึกษาการจัดการของเหลวที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งหลักการปฏิบัติ และข้อมูลทางเทคนิคที่ จะช่วยพัฒนาระบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมของท่าน และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stle.org/files/Education/files/Education
  – Webinars (สัมนาออนไลน์) STLE webinars เป็นการสัมนาออนไลน์ระยะสั้น ออกแบบให้เข้าถึงได้ทุกสถานที่เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เพื่อทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆมากขึ้น โดยปกติจะมีการจัดขึ้นประมาณเดือนละสองครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการนำเสนอสดและมีการบันทึกไว้เพื่อความสะดวกในการรับชมภายหลัง

Volunteer
สมาชิกในกลุ่ม STLE ได้เปิดให้คุณเป็นอาสาสมัครได้ในหลากหลายทาง ทั้งในแต่ละคณะการบริหารและกรรมการ ทางเทคนิค แต่ละส่วนพื้นที่และทีมงานแถวหน้าในสายอาชีพและสมาคม โดยปัจจุบันคุณต้องเป็นสมาชิก STLE เพื่อที่จะสามารถเป็นกรรมการ หรือเป็นหนึ่งในทีมงานได้ ซึ่งผู้ที่จะได้รับตำแหน่งจะถูกเลือกพร้อมกันกับ ผู้เข้าร่วมสมัครท่านอื่นๆ ในเวลาที่เปิดรับ โดยผู้นำประจำพื้นที่ และ กรรมการสมาชิกจะมีการจัดตั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 มิถุนายน ของแต่ละปี

การ Volunteer ทำอาชีพของคุณให้แตกต่างจากเดิม:
• ช่วยพัฒนาอนาคตของสายชาชีพของคุณ
• เพิ่มอิทธิพลของสายอาชีพให้ทั้งทางเทคนิค และสังคมวิทยาศาสตร์
• ช่วยกระจายสิ่งที่ควรระวังให้สายงาน และกลุ่มผู้ผ่านการรับรอง STLE

การ Volunteer จะช่วยพัฒนาอาชีพของคุณเอง:
• เพิ่มระดับความน่าสนใจของ resume ของคุณด้วยกิจกรรมอาศาสมัครกับทาง STLE
• สร้างเครือข่ายของคุณอย่างมืออาชีพด้วยการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจเหมือนกัน
• ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างทีมงานและทักษะการสื่อสารของคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ STLE!
STLE เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ และจัดอบรมให้แก่สมาชิกด้านอุตสาหกรรม ในเรื่องการจัดการทรัพยากร ข้อมูลทางเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยสมาชิกของ STLE นั้นล้วนได้รับอำนาจและการยอมรับจากองค์กร และบริษัทพันธมิตร ให้เป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญในด้านการหล่อลื่น (Lubrication) สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง http://www.stle.org/files/Membership/files/

ประเภทสมาชิก

 1. บุคคลทั่วไป: Individual Membership
  สามารถใช้ได้กับบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมด้าน Tribology และ lubrication โดยสมาชิก จะได้เอกสาร ทั้งหนังสือ และ iBook เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Tribology และ Lubrication จากทาง STLE ที่มีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้าถึงวารสารทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่มีชื่อเสียง อย่าง Tribology Transactions และ Tribology Letters อีกทั้งจะได้ส่วนลดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลงทะเบียนการเข้าสัมนา การเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษา การทดสอบเพื่อรับหนังสือรับรอง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ร่วมถึงหนังสือ และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
 2. องค์กร: Corporate Membership
  เพิ่มโอกาสให้องค์กรได้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และให้สมาชิกในองค์กรได้รับส่วนลดพิเศษ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ STLE ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ความรู้แก่พนักงาน และเพิ่มตลาดธุรกิจเครือข่ายของคุณกับกลุ่มสมาชิกจากหลากหลายประเทศ
 3. นักศึกษา: Student Membership
  เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักนักศึกษาที่กำลังศึกษางานวิจัยด้าน Tribology หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบทุกด้าน ทั้งด้านบริการ และส่วนลดพิเศษ รวมทั้งการลงทะเบียนเข้าร่วมสมนาด้านอุตสาหกรรม เช่นการประชุมประจำปีของ STLE และ การประชุม Tribology Frontiers

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก STLE Thailand

 • มีประชุมร่วมรับประทานอาหารเย็น ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชายทางด้าน Lubrication Specialist และ Tribologist มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เดือนละหนึ่งครั้ง (สมาชิก STLE จะเสียค่าอาหารเพียงครึ่งราคา)
 • ทุกๆ 2 เดือน จะมีการอบรบสัมมนาเป็นเวลา 1-2 วัน โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Lubrication และ Tribology ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม (สมาชิก STLE จะเสียค่าอาหารเพียงครึ่งราคา)
 • สามารถเข้าร่วมรับข่าวสารและข้อมูลความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาในเรื่อง Lubrication และ Tribology ผ่านทางสื่อ On-Line เช่น LINE, Facebook, Twitter, E-mail และสามารถสอบถามเพื่อในปัญหาต่างๆ ทางด้าน Lubrication และ Tribology
 • สมาชิก STLE Thailand ยังจะได้สิทธิ์เทียบเท่าสมาชิก STLE USA และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ทุกอย่างใน STLE USA ได้ในทุกๆด้าน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก STLE USA

 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีในอเมริกา ระยะเวลา 5 วันเต็ม ในการร่วมประชุม การประชุมสัมมนาแต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000คน (สมาชิก STLE จะเสียค่าอาหารเพียงครึ่งราคา)
 • ในงานประชุมประจำปีจะมี Booth บริษัทผู้ผลิตสินค้ากว่า 120 ราย เข้าร่วมนำเสนอสินค้า และบริการ รวมถึง Technology ใหม่ๆ ให้สมาชิกได้เลือกซื้อขายภายในงาน
  มีการนำเสนอเอกสารงานวิจัยกว่า 200 ฉบับ ของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เป็นแหล่งให้ข้อมูลทาง Technology ที่ครบทุกด้าน ในสายงานด้าน Lubrication และ Tribology
 • เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์หาข้อมูลและ Business Contact จากสมาชิกที่มาเข้าร่วมทุกสาขา มาพบกันในที่เดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ปรึกษาพูดคุยกับเรา!
สอบถามรายละเอียดข้อมูล และปรึกษาได้ทางคุณวิชัย ศรีมงคลกุล โทร 080-652-2553
หรือ e-mail: [email protected]