Articles

ATLE Thailand

The Association of Tribologists and Lubrication Engineers (ATLE) – สมาคมนักไทรโบโลยีและวิศวกรการหล่อลื่น เป็นที่หนึ่งในสมาคมทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการองค์กรและบริษัท อันประกอบด้วยภาคธุรกิจด้านไทรโบโลยี และวิศวะกรรมหล่อลื่น อีกทั้งสมาชิก ATLE นั้นล้วนมีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางงานวิจัย งานพัฒนา รวมทั้งงานทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มความสำเร็จ แก่อุตสหกรรม และส่งเสริมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกของเรานั้นมีทั้งพนักงานจาก องค์กรชั้นนำ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทาง ATLE ให้การสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ ด้วยความหลากหลายในการจัดระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ และมอบเกียรติบัตรให้ไว้ตามความสามารถ Lubrication Engineering – วิศวกรรมการหล่อลื่น มีความเกี่ยวข้องกับ การช่วยลดลงของแรงเสียดทาน และการสึกหรอระหว่างส่วนต่อกันของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ส่วนคำว่า Tribology – ไทรโบโลยี สามารถอธิบายถึงการศึกษาพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงการศึกษาด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ประยุกต์ โลหะ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และกลศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาการประมาณการให้ได้ถึงหนึ่งในสามของความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ […]

Training / Seminar

Surface Texturing and Thin Film Characterizations

Title: Surface Texturing and Thin Film Characterizations Date: September 14, 2017 Location: CC405, Fourth Floor, Thailand Science Park (TSP) Abstract: Surface texture of materials is highly important, from either functional or performance point of view. The study and research on surface texture are driven by fundamental understanding requirement, quality assurance and economics requests. Since surface texture is […]

Training / Seminar

Zero Machine Breakdown Through Tribology Technology

FREE PUBLIC SEMINAR (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) Title: Zero Machine Breakdown Through Tribology Technology หัวข้อการสัมมนา: การลดการชำรุดของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีทางไทรโบโลยี Date: May 11, 2017 วันที่สัมมนา: 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สถานที่สัมมนา (Location): Exedy Friction Materials Co., Ltd. EFM’s Training Room, 3rd Floor, TTC (Tribology Technical Center) 700/359 Amata Nakorn Real Estate, Moo.6 , Bangna-Trad Rd., Tambon Donhuarho, A. Muang, Chonburi 200000 Tel. 038-743923-6 #108 or 128 Download Map วิทยากร […]

Training / Seminar

Cold Spray Technology

Title: Cold Spray Technology หัวข้อการอบรม: ก้าวทันเทคโนโลยีกับวิธีการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็น Date: October 27, 2017 วันที่อบรม: 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่อบรม (Location): To be announced Speaker: Asst.Prof.Dr. Peerawatt Nunthavarawong (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ข้อมูลการอบรม (Abstract): ปัจจุบันการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็น (Cold Gas Dynamic Spraying) ได้มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัดของวิธีการพ่นเคลือบดว้ยเปลวความร้อน (Thermal Spraying) แบบดั้งเดิม เนื่องจากมีข้อเด่นที่ปราศจากผลกระทบของความร้อนต่อสมบัติต่างๆ ของผิวเคลือบ ซึ่งสามารถช่วยยืดอายของผิวเคลือบให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม จึงเริ่มนิยมนำมาใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมพื้นผิวโลหะคุณภาพสูง ดังเริ่มแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น ยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ การขนส่งทางทะเล และการผลิตเครื่องจกัรกลอุตสาหกรรม เป็นต้น […]