Training / Seminar

Standard Testings for Electric Motors

Title:  Standard Testings for Electric Motorsหัวข้อ: มาตรฐานการทดสอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า Date: Thursday, September 29, 2022วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 รูปแบบ (Format): สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนา (Abstract):ประเทศไทยได้ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ โดยมีการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์สันดาปภายในมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการขยับเข้าสู่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า นั้นผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา รวมไปถึงการทดสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทาง สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เล็งเห็นถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานซีรีส์สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไทย” […]