Events, Training / Seminar

Overview of Electric Motors Industry in Thailand

Title: Overview of Electric Motors Industry in Thailandหัวข้อ: ภาพรวมของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย Date: Tuesday, July 26, 2022วันที่: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สถานที่ (Location): ห้องประชุม CC305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รูปแบบ (Format): สัมมนาแบบคู่ขนาน Hybrid (Online + Onsite) ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนา (Abstract):ประเทศไทยได้ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ โดยมีการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์สันดาปภายในมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการขยับเข้าสู่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า นั้นผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ […]

Conferences

Surface & Coatings Forum 2022

SURFACE01: SURFACE & COATINGS FORUM 2022 “Powering-Up Surface Finishing Industry for New Opportunities with TEPNET supports”Organised by Thailand Electroplating Industrial Network and RX Tradex Company LimitedGrand Hall 201, 2nd Floor, BITEC BangnaFriday, 24th Jun09:00 – 12:00 For more information, please visit here.

Conferences

ICETAT 2022

The 2022 International Conference on Engineering Tribology and Applied Technology (ICETAT 2022) will be held from November 4 to 6, 2022 at National Taitung University, Taitung, Taiwan. For more information, please visit https://www.tstt.org.tw/icetat2022

Conferences

IndiaTrib 2022

The Indian Institute of Technology Delhi (IITD) and the Tribology Society of India (TSI) are pleased to announce the organization of the next tribology conference, IndiaTrib-2022, between 12-14 December 2022 to be held in New Delhi, India. For more information, please go to https://www.indiatrib.org

Conferences, Events

F+L Week 2022

F+L Week 2022 is the flagship knowledge-sharing forum for the Asian fuels, lubricants, additives and base oils industries. The event will be held at the fabulous Siam Anantara Bangkok from April 27-29, 2022. The Siam Anantara Bangkok provides a touch of Thai luxury in the city, just a minute’s walk from Ratchadamri Skytrain Station. International travellers […]

Events, Training / Seminar

Application of 3D Printer for Casting and Forming Dies

Title: Application of 3D Printer for Casting and Forming Dies หัวข้อการประชุมสัมมนา: การประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์งานหล่อและงานขึ้นรูปโลหะ Date: July 9, 2019 วันที่อบรม: 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานที่อบรม (Location): Knowledge Exchange (KX), 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok 10600 ข้อมูลการอบรม (Abstract): Molds and dies making has always been the heart of many manufacturing processes since they are not easily made and generally very expensive. Due […]

Training / Seminar

Introduction to Welding & Joining Technology for Automotive & Railway Applications

Title: Introduction to Welding & Joining Technology for Automotive & Railway Applications หัวข้อการอบรม: เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง – ระดับพื้นฐาน Date: October 29-30, 2019 วันที่อบรม: 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถานที่อบรม (Location): ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ข้อมูลการอบรม (Abstract): เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมประกอบโครงสร้าง และการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางรางจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเพิ่มคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้สำหรับผู้ประกอบการในประเทศ หลักสูตรการอบรมนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุจากกระบวนการเชื่อม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง และกรณีศึกษาการเลือกกระบวนการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง หลังจากผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้แล้วผู้รับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางและหลักการเบื้องต้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตนเองในการผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย (Targeted Groups): – ผู้บริหารและวิศวกรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง – ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง ตารางการอบรม (Program): Day 1 (October 29, 2019) […]

Training / Seminar

Material Technology for Automotive Part Productions – Advanced Level Workshop

Title: Material Technology for Automotive Part Productions – Advanced Level Workshop หัวข้อการอบรม: เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระดับสูง ปฏิบัติการ Date: October 11, 2019 วันที่อบรม: 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถานที่อบรม (Location): ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ข้อมูลการอบรม (Abstract): เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัสดุ อาทิเช่น กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของการปล่อย CO2 ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่จะใช้ Multi-Material Concept ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อลดน้ำหนัก และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่จำเป็นจะต้องปรับตัวตามไปด้วย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะให้ข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ของเสียในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ (Defects in Metal Forming Processes) ของเสียในกระบวนการปรับพื้นผิวชิ้นงาน (Defects in Surface Finishing) และ แนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ […]