Conferences, Events

Auto Parts Tech Day 2017

การจัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้ นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 หรือ Auto Parts Tech Day 2017 ในหัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุ ตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่ อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุ ตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้ วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในด้ านการออกแบบและวิ ศวกรรมตลอดจนสามารถขยายฐานเข้ าสู่อุตสาหกรรมใกล้เคียงในอนาคต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ·    บรรยายพิเศษจาก Boeing และ Mercedes-Benz ·    สัมมนนาเจาะลึกโดยผู้เชี่ ยวชาญในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ ·    ชมการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวั ตกรรมจากภาคเอกชน ภาคการรัฐ และภาคการศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/seminar-event/3/autopasts-tech-day-2017/

Conferences, Events

Auto Parts Tech Day 2017

Title: Auto Parts Tech Day 2017 “Auto Parts and the Future Industries: Aerospace, Electric Vehicle, and Intelligent System” Date: August 9-10, 2017 Location: Thailand Science Park (TSP), Thailand Abstract Thailand’s auto parts industry is the leading production base in ASEAN, which has continually growth rate for automotive manufacturing. The key competitiveness of Thailand has wide supply chain and […]

Training / Seminar

Surface Texturing and Thin Film Characterizations

Title: Surface Texturing and Thin Film Characterizations Date: September 14, 2017 Location: CC405, Fourth Floor, Thailand Science Park (TSP) Abstract: Surface texture of materials is highly important, from either functional or performance point of view. The study and research on surface texture are driven by fundamental understanding requirement, quality assurance and economics requests. Since surface texture is […]

Training / Seminar

Zero Machine Breakdown Through Tribology Technology

FREE PUBLIC SEMINAR (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) Title: Zero Machine Breakdown Through Tribology Technology หัวข้อการสัมมนา: การลดการชำรุดของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีทางไทรโบโลยี Date: May 11, 2017 วันที่สัมมนา: 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สถานที่สัมมนา (Location): Exedy Friction Materials Co., Ltd. EFM’s Training Room, 3rd Floor, TTC (Tribology Technical Center) 700/359 Amata Nakorn Real Estate, Moo.6 , Bangna-Trad Rd., Tambon Donhuarho, A. Muang, Chonburi 200000 Tel. 038-743923-6 #108 or 128 Download Map วิทยากร […]

Training / Seminar

Cold Spray Technology

Title: Cold Spray Technology หัวข้อการอบรม: ก้าวทันเทคโนโลยีกับวิธีการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็น Date: October 27, 2017 วันที่อบรม: 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่อบรม (Location): To be announced Speaker: Asst.Prof.Dr. Peerawatt Nunthavarawong (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ข้อมูลการอบรม (Abstract): ปัจจุบันการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็น (Cold Gas Dynamic Spraying) ได้มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัดของวิธีการพ่นเคลือบดว้ยเปลวความร้อน (Thermal Spraying) แบบดั้งเดิม เนื่องจากมีข้อเด่นที่ปราศจากผลกระทบของความร้อนต่อสมบัติต่างๆ ของผิวเคลือบ ซึ่งสามารถช่วยยืดอายของผิวเคลือบให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม จึงเริ่มนิยมนำมาใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมพื้นผิวโลหะคุณภาพสูง ดังเริ่มแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น ยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ การขนส่งทางทะเล และการผลิตเครื่องจกัรกลอุตสาหกรรม เป็นต้น […]

Events, Training / Seminar

Fundamentals of Lubricants and Lubrication

Title: Fundamentals of Lubricants and Lubrication หัวข้อการอบรม: พื้นฐานสารหล่อลื่นและการหล่อลื่น Date: June 28, 2017 วันที่อบรม: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถานที่อบรม (Location): ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (Map) Speaker: Assoc.Prof.Dr. Surapol Raadnui (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) วิทยากร: รศ.ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ข้อมูลการอบรม (Abstract): ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลนั้นๆ สูงมากเนื่องจากสิ่งสกปรกปนเปื้อน (Contaminants) ในสารหล่อลื่น การหล่อลื่นที่ผิดวิธี (Incorrect Lubrication) และ การเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นก่อนเวลาอันควร (Lubricant Degradation) โดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ควบคุมเครื่องจักรกล และ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม […]

Training / Seminar

Tribology Session “Tribology in Aerospace Parts Manufacturing and How to Integrate Existing Technology to Develop Aerospace Products”

Abstract Recently, Thai government has issued the 12th National Economic and Social Development Plan that aims to achieve sustainable development by reforming the existing industries and promoting new industries. Aviation is one of the new industries the having potential to succeed. Although Thailand has become a regional service and maintenance center for refueling, repairing, maintaining […]

Conferences, Events

TUBEHYDRO2017

Dear Colleagues, The 8th in a series of international conference on tube hydroforming (TUBEHYDRO2017) aims for ‘Sustainable Manufacturing via Tube hydroforming and Relevant Forming Technology’. All accepted papers will be published in Procedia Engineering (by Elsevier, ISSN: 1877-7058). Following the former seven successful TUBEHYDRO conferences, the conference has expanded to cover the following relevant topics: Tube Hydroforming (THF) Technology Tube […]

Events, Training / Seminar

Advanced Lubricants and Coatings Selection in Machining Industry

เรื่อง (Title): การเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบขั้นสูงในอุตสาหกรรมการกัดโลหะ (Advanced Lubricants and Coatings Selection in Machining Industry) วันที่ (Date): To be announced สถานที่ (Location): ร.ร.เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา วิทยากร (Speakers): – รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย (Assoc.Prof.Dr. Surapol Raadnui) วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นและการบำรุงรักษาทางด้านไทรโบโลยี) – ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข (Dr.Pongsak Tuengsook) วิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิว แม่พิมพ์ และการวิเคราะห์ความเสียหาย) ข้อมูลการอบรม (Abstract): การการกัดโลหะนั้นโดยส่วนใหญ่จะต้องใช้สภาวะที่มีความเร็วรอบของการหมุนแม่พิมพ์กัดสูง โดยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้แม่พิมพ์กัดมีอุณหภูมิสูง และส่งผลทำให้อายุของแม่พิมพ์กัดนั้นสั้นลง มีการเปลี่ยนแม่พิมพ์กัดบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้น ดังนั้นความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์เกี่ยวกับ Tribology ซึ่งเป็นสหศาสตร์เกี่ยวกับ ความเสียดทาน การสึกหรอ และการหล่อลื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการการกัดโลหะ ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและขั้นสูงเกี่ยวกับการหล่อลื่นและการเคลือบผิว และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานในการเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบในอุตสาหกรรมการกัดโลหะ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และเทคนิคไปใช้ในการเลือกสารหล่อลื่นและสารเคลือบผิวที่เหมาะสมในกระบวนการกัดโลหะ กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย […]